Privacy Statement Alcura (Apotheek)

 

Introductie

Alliance Healthcare Nederland BV, handelend onder de naam Alcura en Alcura apotheek (hierna: Alcura), hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Alcura onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alcura verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De tabel hieronder geeft daar een overzicht van. In het overzicht wordt ook weergegeven welke type persoonsgegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en de (categorieën van) partijen die daarbij betrokken zijn. 

 

Doel gegevens-

verwerking

Type gegevens

Bewaar-termijn

3e Partijen

Alcura Website

(medische hulpmiddelen)

 • informatieverstrekking over en aangaan van transacties betreffende medische hulpmiddelen

 • uitvoering van transacties betreffende medische hulpmiddelen

 • financiële afhandeling van de transactie

 • verwerking en opvolging van contactformulieren

 • klachtafhandeling

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum

 • telefoonnummer

 • BSN (verplicht)

 • persoonlijke Alcura code (indien van toepassing)

 • verzekeringsgegevens

 • gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

 

 • 15 jaar

 

 • PharmaPartners

 • Koeriers

 

Alcura Apotheek

 • informatieverstrekking over en aangaan van transacties betreffende medische medicijnen

 • uitvoering van transacties betreffende medicijnen

 • financiële afhandeling van de transactie

 • verwerking en opvolging van contactformulieren

 • klachtafhandeling

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum

 • telefoonnummer

 • BSN

 • verzekeringsgegevens

 • gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

 

 • 15 jaar

 

 • PharmaPartners

 • Landelijk Schakelpunt

Central Filling

 • (voor-) verpakking, voorzien van een etiket en verzending van medicijnen door Alcura apotheek

 • NAW-gegevens

 

 • 4 weken

 

 • PharmaPartners

 • Software-leveranciers

 

SmartCare

 • registratie van verleende zorgactiviteiten en vastleggen gemaakte afspraken met zorgverzekeraars

 

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum

 • telefoonnummer

 • BSN

 • verzekeringsgegevens

 • gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

 • 6 jaar

 • PharmaPartners

 • Alliance Healthare Nederland B.V.

Landelijk Schakel-

punt

 

 • gegevensuitwisseling met artsen en apothekers op basis van toestemming van de patiënt

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum

 • telefoonnummer

 • BSN

 • verzekeringsgegevens

 • medicatiegegevens

 • gezondheidsgegevens

Afhanke-lijk van het beleid van het Landelijk Schakelpunt

Landelijk Schakelpunt

Zorgprogramma (patiënt support programs)

 • uitvoeren van begeleidende zorgprogramma’s

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum

 • telefoonnummer

 • BSN

 • verzekeringsgegevens,

 • gegevens van uw huisarts en uw eigen apotheek

 • 15 jaar

 • Bleds Healthcare

 • Jadim

 • AllerZorg

Zakelijke gegevens

 

 • onderhouden van klantrelaties

 • aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties

 • facturatie

 • informatieverstrekking;

 • deelname aan certificeringsprogram-ma's

 • klachtafhandeling

 • contactgegevens van zakelijke relaties

 

 

 • financiële gegevens van zakelijke relaties, waaronder btw-nummers en dergelijke

 • Afhankelijk van de contracts-termijn

 

 • 7 jaar

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens van:

 • Medewer-kers

 • Uitzend-krachten en contractors

 

 

 • Sollicitanten

 

 

 • uitvoering van wettelijke verplichtingen als (goed) werkgever

 • voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen

 • contactgegevens

 • financiële gegevens

 • BSN

 • relevante data

 • functionerings- en beoordelingsgegevens

 • opleidingen

 • ziekteverzuim

 • verlof

 • zndere relevante gegevens

 • Afhankelijk van de gegevens, maximaal 7 jaar

 

 

 

 

 

 • 4 weken (zonder toestem-ming)

 

 • UWV,

 • pensioenfondsen,

 • uitzendbureaus

 • recruitment-organisaties

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

Zorgprogramma’s

Onderdeel van Alcura’s dienstverlening is uitvoering van zorgprogramma’s (patiënt support programs). Uitvoering van deze zorgprogramma’s gebeurt alleen op basis van een informed consent (verkregen ‘uitdrukkelijke toestemming’, waaraan voorafgaand duidelijke en begrijpbare informatie over de gevolgen van de verwerking is verstrekt). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Het gevolg daarvan is dat het bepaalde zorgprogramma wordt stopgezet (en in enkele gevallen ook verstrekking van bijhorende medicatie).

Registratie zorgactiviteiten

Alliance Healthcare B.V. heeft bedrijfseigen software (SmartCare) ontwikkeld, die Alcura inzet voor zorgprogramma’s. Uw naam, adres, geboortedatum, medicatiehistorie, indicatie, gebruik, en leeftijd worden gebruikt om deze systemen te laten werken. Deze informatie wordt door Alliance Healthcare niet met derden gedeeld. Het is bedoeld om de verleende zorg te registeren (bijvoorbeeld telefoongesprekken met een Alcura verpleegkundige) en door met de zorgverzekeraar gemaakte afspraken in vast te leggen (medische hulpmiddelen).

Landelijk schakelpunt

Alcura kan u vragen toestemming te verlenen voor het inzien van uw medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer u iets overkomt buiten werktijden van de huisarts of apotheker en u bij een andere arts of apotheker terechtkomt, kan deze arts het LSP gebruiken om te zien wat er in uw dossier staat. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat bij de verleende zorg geen rekening kan worden gehouden met informatie, die via het LSP beschikbaar is. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen door het missen van relevante, medische informatie. Alcura is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door LSP gefaciliteerde verbinding en ook niet voor de verwerking van persoonsgegegevens door hulpverleners (artsen, verpleegkundigen of apothekers), die niet in dienst zijn van Alcura. Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.

Betrokken partijen

Om invulling te geven aan bepaalde dienstverlening maakt Alcura gebruik van een aantal externe partijen. Deze partijen ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst, waardoor zij betrokken zijn verwerking van persoonsgegeven van patiënten. Met deze partijen zijn goede (schriftelijke) afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang en bescherming van de gegevens.

PharmaPartners

Voor het algemeen beheer van medische gegevens maakt Alcura gebruik van een apotheek informatiesysteem, Pharmacom. PharmaPartners is de leverancier van dat systeem. In het systeem wordt onder andere de medicatiehistorie opgeslagen, medicatiebewaking uitgevoerd, alsmede de verwerking van de te leveren medicatie. Alcura is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door PharmaPartners. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PharmaPartners vindt u op https://www.pharmapartners.nl/privacystatement/.

Bleds Healthcare, Jadim en AllerZorg

Voor uitvoering van Alcura dienstverlening met betrekking tot ziekenhuis verplaatste zorg en begeleidende zorgprogramma’s maakt Alcura gebruik van externe partijen.  Deze partijen zijn gespecialiseerd in zorgverlening en voeren alleen op basis van (schriftelijke) overeenkomsten en instructies zorgverlening uit.

Beveiliging van gegevens

Alcura heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Alcura, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. Alcura zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt.

Uw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap heeft over uw gegevens. Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven.

Recht

Betekenis

Toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Informatieplicht

Als consument heeft u het recht om te weten wat Alcura met uw (bijzondere) persoonsgegevens doet en waarom dit gebeurt.

Recht op inzage

U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Alcura verwerkt in te zien.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn terug te vinden).

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens die Alcura verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.  

Recht op bezwaar

 

U heeft het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Alcura. te laten verwerken.

Recht op overdacht (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien mogelijk door Alcura over te laten dragen.

 

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek bij ons schriftelijk indienen via communicatie@alliance-healthcare.nl onder vermelding van ‘Verzoek verzoek om uitoefening rechten AVG privacy’. Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welk recht het gaat en zorg dat uw identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken om recht kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat wettelijke bepalingen Alliance Healthcare Nederland verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming van Alcura. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de contactgegevens van onze Functionaris voor gegevensbescherming. 

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of. De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vind je op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bel op werkdagen naar 088 - 1805 250.

Contact

Alcura is een onderdeel van Alliance Healthcare Nederland B.V. Alliance Healthcare Nederland B.V. is onderdeel van het internationaal georiënteerde Walgreens Boots Alliance (WBA). Op internationaal niveau is een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Als u vragen of opmerkingen heeft over (de toepassing van) het privacybeleid van Alcura, neem contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming van Alliance Healthcare/Alcura,via: privacyofficer@alliance-healthcare.nl.

Alcura

T.a.v. Privacy Officer
De Amert 603
5462 GH Veghel

Voor niet privacy gerelateerde vragen stuurt u ons een email via info@alcura-health.nl of gebruik ons contactformulier om contact met ons op te nemen.

Wijzigingen privacybeleid

Indien het privacybeleid van Alcura wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden deze worden gebruikt.

Dit Privacy Statement is gepubliceerd op: 22 mei 2018