Privacy Statement Alcura (Apotheek) 

Versie 1.4, 9 maart 2024

Introductie

Alliance Healthcare Nederland BV, handelend onder de naam Alcura Apotheek, hierna: Alcura, zorgt goed voor uw privacy. Alcura gebruikt uw persoonsgegevens alleen zoals de wet het toelaat.  

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alcura gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, de tabel hieronder geeft daar een overzicht van. In het overzicht ziet u ook welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor wat, hoe lang ze worden bewaard en andere bedrijven waarmee uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. 

 

  

Doel van het verwerken van persoonsgegevens 

 Toelichting 

Welke gegevens 

Bewaartermijn 

Betrokken 3e Partijen 

Het verstrekken van medicatie en medische hulpmiddelen via Alcura Apotheek en Alcura Website. 

Inclusief informatieverstrekking, financiële afhandeling, verwerking en opvolging van contactformulieren, klachtafhandeling en levering. 

BSN 
Naam, adres, woonplaats 
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
Verzekeringsgegevens 
Gegevens van uw huisarts en apotheek 
 

Medische gegevens die onderdeel zijn van uw medisch dossier: 20 jaar. 
Financiële gegevens: 7 jaar. 

Leverancier van het Apotheek Informatie Systeem waarin het medisch dossier wordt bijgehouden. 
Alliance Healthcare Nederland B.V. en koeriers (Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) t.b.v. levering. 
Landelijk Schakelpunt (BSN) 

Pharmi, ten behoeve van eerste uitgifte zorg en zorg optimalisatie indien u zich hiervoor heeft aangemeld (ZI-nummer, geslacht, geboortedatum) 

Autoriteiten en leverancier van de medicatie, in het geval van bijwerkingen is Alcura verplicht dit te melden (initialen, geboortedatum, informatie over medicatie en bijwerking), zie ook ‘Farmacovigilantie’. 

Het centraal verpakken van medicijnen en medische hulpmiddelen (ook namens andere apotheken) door Alcura Apotheek 

Inclusief het voorzien van een etiket, verzending naar de betreffende apotheek, facturatie. 

Informatie van medicatie, hulpmiddel en recept. 
Informatie van de apotheek namens wie de medicijnen worden verpakt (zoals apotheeknaam, locatie). 

Naam, adres, woonplaats van de patiënt. 

Informatie die op het etiket geprint wordt, zoals naam en medicatie- of hulpmiddelinformatie van de patiënt 

20 jaar 

Leverancier van het Apotheek Informatie Systeem waarin het medisch dossier wordt bijgehouden. 
 

Het registreren van zorgactiviteiten en vastleggen van gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. 

Inclusief informatieverstrekking, financiële afhandeling, verwerking en opvolging van contactformulieren, klachtafhandeling en levering. 

BSN 
Naam, adres, woonplaats 
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
Verzekeringsgegevens 
Gegevens van uw huisarts en apotheek 

6 jaar 

Leverancier van het Apotheek Informatie Systeem. 
Alliance Healthcare Nederland B.V. 

Het uitvoeren van begeleidende zorgprogramma's. 

Inclusief bijbehorende administratieve handelingen. 

BSN 
Naam, adres, woonplaats 
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
Verzekeringsgegevens 
Gegevens van uw huisarts en apotheek 

20 jaar 

Externe zorgverleners die door Alcura gecontracteerd worden (medische gegevens, naam, adres). 
 

Het uitvoeren van zakelijke activiteiten. 

Zoals ter ondersteuning van de andere verwerkingsdoelen, het onderhouden van klantrelaties, facturatie, informatieverstrekking, activiteiten om te voldoen aan de wet- en regelgeving, klachtafhandeling. 

Contactgegevens van (zakelijke) relaties. 
Financiële gegevens van (zakelijke) relaties, zoals BTW nummers en dergelijke. 

Afhankelijk van de contractstermijn. 
7 jaar voor financiële transacties. 

Administratiekantoor 
Accountant 
Incassokantoor 
Financiële instellingen 

Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen als (goed) werkgever. 

Zoals salarisbetalingen, verzuimmanagement, het voldoen aan sociale en fiscale verplichtingen, e.d. van werknemers, uitzendkrachten en gedetacheerden. 

BSN 
Naam, adres, woonplaats 
Contactgegevens 
Financiële gegevens 
Functionerings- en beoordelingsgegevens 
Ziekteverzuim, verlof 

Maximaal 7 jaar 

Leverancier van het HR systeem (ten behoeve van hosting en/of onderhoud) 

UWV 
Pensioenfonds 
Uitzendbureau of detacheringsbureau 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Het uitvoeren van het sollicitatieproces 

Van sollicitanten. 

Persoonsgegevens die door de sollicitant worden gedeeld zoals naam, adres, contactgegevens, CV, begeleidingsbrief, enz. 

4 weken 

Recruitment organisaties 

Leverancier van het HR systeem (ten behoeve van hosting en/of onderhoud) 

 

Zorgprogramma’s

Onderdeel van Alcura’s dienstverlening is het uitvoeren van zorgprogramma’s (patient support programs). Uitvoering van deze zorgprogramma’s gebeurt alleen op basis van uw toestemming (een verkregen ‘uitdrukkelijke toestemming’, waaraan voorafgaand duidelijke en begrijpbare informatie over de gevolgen van de verwerking is verstrekt). De toestemming voor de uitvoering van het zorgprogramma kan te allen tijde worden ingetrokken. Het gevolg daarvan is dat dat zorgprogramma wordt stopgezet (en in enkele gevallen ook de verstrekking van bijhorende medicatie). De verwerking van persoonsgegevens in verband met het verstrekken van medicatie geschiedt op basis van de medische behandelovereenkomst tussen Alcura en de patiënt. 

Registratie zorgactiviteiten

Alliance Healthcare Nederland B.V. heeft eigen software ontwikkeld, die Alcura inzet voor zorgprogramma’s. Uw naam, adres, geboortedatum, medicatiehistorie, indicatie, gebruik, en leeftijd worden gebruikt om deze systemen te laten werken. Het is bedoeld om de verleende zorg te registeren (bijvoorbeeld telefoongesprekken met een Alcura verpleegkundige) en door met de zorgverzekeraar gemaakte afspraken in vast te leggen (medische hulpmiddelen). 

Landelijk schakelpunt

Alcura kan u vragen toestemming te verlenen voor het (laten) inzien van uw medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer u iets overkomt buiten werktijden van de huisarts of apotheker en u bij een andere arts of apotheker terechtkomt, kan deze arts het LSP gebruiken om te zien wat er in uw dossier staat. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het gevolg daarvan is dat bij de verleende zorg geen rekening kan worden gehouden met informatie, die via het LSP beschikbaar is. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen door het missen van relevante, medische informatie. Alcura is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door LSP gefaciliteerde verbinding en ook niet voor de verwerking van persoonsgegevens door hulpverleners (artsen, verpleegkundigen of apothekers), die niet in dienst zijn van Alcura. Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.  

Farmacovigilantie 

Als er een bijwerking optreedt bij het gebruik van uw medicijn dan is Alcura verplicht om informatie te delen met de autoriteiten en de fabrikant van het medicijn. Deze informatie bevat uw initialen, geboortedatum, informatie over het medicijn en de bijwerking. Gegevens die worden verstrekt met betrekking tot bijwerkingen uitsluitend om de veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren, dit wordt ook farmacovigilantie of medicijnbewaking genoemd. 

De verwerking van deze veiligheidsinformatie is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Voor verwerking van gegevens om deze reden is uw toestemming niet nodig.  

Cookies 

Bij het bezoeken van de Alcura website worden enkele cookies gebruikt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt voor het goed laten functioneren van de website en het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van de website. 

Beveiliging van gegevens

Alcura hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens en heeft hiervoor technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies en onrechtmatige verwerking te voorkomen. Met persoonsgegevens die in ons beheer zijn wordt zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, kunnen deze gegevens inzien. Alcura test de beveiligingsmaatregelen periodiek en past dan indien nodig de genomen maatregelen aan.

Uw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u zeggenschap over uw gegevens. Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven.   

  

Recht  

Betekenis  

Toestemming  

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.  

Informatieplicht 

Als consument heeft u het recht om te weten wat Alcura met uw (bijzondere) persoonsgegevens doet en waarom dit gebeurt.  

Recht op inzage 

U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Alcura verwerkt in te zien.  

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)  

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn terug te vinden).  

Recht op rectificatie en aanvulling 

U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens die Alcura verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.   

Recht op bezwaar 

U heeft het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens. 

Recht op beperking  

U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Alcura te laten verwerken.  

Recht op overdracht (dataportabiliteit)  

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien mogelijk door Alcura over te laten dragen. 

Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden 

Geautomatiseerde besluitvorming is slechts in bepaalde situaties toegestaan en u kunt hiertegen bezwaar maken en vragen om een menselijke blik bij de besluitvorming. Geautomatiseerde besluitvorming vindt bij Alcura niet plaats. 

 

Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek bij ons schriftelijk indienen via privacyofficer@alliance-healthcare.nl onder vermelding van ‘Verzoek om uitoefening privacy rechten’. Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welk recht het gaat en zorg dat uw identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken kunnen worden uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wettelijke bepalingen Alliance Healthcare Nederland verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifieke termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.   

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming van Alcura. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de contactgegevens van onze Functionaris voor gegevensbescherming.   

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of. De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bel op werkdagen naar 088 - 1805 250.  

Contact

Alcura is een onderdeel van Alliance Healthcare. Op internationaal niveau is een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.  

Als u vragen of opmerkingen heeft over (de toepassing van) het privacybeleid van Alcura, neem contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming van Alcura,via: privacyofficer@alliance-healthcare.nl.  

Wijzigingen privacybeleid

Indien het privacybeleid van Alcura wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden deze worden gebruikt. 

Dit Privacy Statement is gepubliceerd op: 1 april  2024