Legal notice

 

ATTENTIE: LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE BEPERKINGEN VOOR DEZE WEBSITE ("VOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DEZE WEBSITE. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

 De content op deze website is vervaardigd om algemene informatie te verstrekken over Alcura en haar dochterondernemingen (samen "de Vennootschap") en de goederen en diensten die aan de klanten van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen worden aangeboden. De Vennootschap heeft alle redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie en feiten op deze website accuraat en up-to-date waren toen ze voor het eerst werden geplaatst. De Vennootschap verbindt zich er echter niet toe deze informatie te updaten of te corrigeren. De Vennootschap geeft geen enkele verklaring of garantie, uitdrukkelijk nog stilzwijgend, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie (met inbegrip van informatie over goederen en diensten) die in deze website is opgenomen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving enig materiaal op deze website te wijzigen, verwijderen of verplaatsen. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van of afgaande op deze website of informatie die deze website bevat (behoudens schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Vennootschap). Bepaalde snelkoppelingen in deze Site zullen leiden naar websites waarover de Vennootschap geen zeggenschap heeft. Wanneer u een van deze snelkoppelingen activeert, verlaat u deze website en de Vennootschap heeft geen zeggenschap over en accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal op een website waarover de Vennootschap geen zeggenschap heeft.
Deze website is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Het gebruik van deze website en de content ervan voor andere dan persoonlijke en niet commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap is verboden. De informatie op deze website vormt geen uitnodiging of aansporing om over te gaan tot investeringsactiviteiten in verband met effecten of andere financiële instrumenten uitgegeven door of  namens de Vennootschap, noch wordt voorgegeven dat hierin informatie is opgenomen die de basis zal vormen van, of waarop men zich zou kunnen baseren bij, het nemen van een beleggingsbeslissing in verband daarmee of de Vennootschap.  Indien u advies nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met een professionele financieel adviseur. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Tenzij anders vermeld is alle informatie op deze website met inbegrip van het ontwerp, de tekst, afbeeldingen, foto's en content intellectueel eigendom dat in eigendom wordt gehouden en wordt beheerd en in licentie gegeven door de Vennootschap. De Vennootschap bevestigt alle rechten op haar intellectueel eigendom.

De Vennootschap machtigt u hierbij om materialen die zij heeft gepubliceerd op haar website uitsluitend voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat op elke kopie die u maakt van deze materialen alle auteursrechten en andere eigendomsrechten en een eventuele disclaimer daarop en op deze website worden weergegeven.

Niets hierin mag worden uitgelegd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of recht onder een octrooi of handelsmerk van de Vennootschap of een derde. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierboven is bepaald, zal niets hierin worden geïnterpreteerd als het overdragen van een licentie of recht onder een auteursrecht van de Vennootschap.

Alle merknamen, producten en servicenamen en titels die op deze website worden gebruikt zijn handelsmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars, met inbegrip van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen. De Vennootschap claimt geen eigendom van, noch enige connectie met, handelsmerken van derden die op deze website verschijnen. Deze handelsmerken van derden worden uitsluitend gebruikt om de producten en diensten van hun respectieve eigenaars te identificeren en sponsoring of goedkeuring van de kant van de Vennootschap dient uit het gebruik hiervan niet te worden opgemaakt.

Indien iemand die inzage heeft gehad in een door de Vennootschap op deze website gepubliceerd document reageert met informatie waaronder feedbackgegevens, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke over de inhoud van dit materiaal, zal deze informatie worden geacht niet-vertrouwelijk te zijn en zullen we geen enkele verplichting van welke aard dan ook hebben met betrekking tot deze informatie en het zal ons vrij staan om deze informatie zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden onder anderen.  Het zal ons vrij staan om ideeën, concepten, knowhow of technieken in deze informatie voor enig doel te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin deze informatie is opgenomen.
 
Kennisgeving van copyright en handelsmerken

Alle rechten voorbehouden© Copyright 2014 Alliance UniChem IP Limited